Hệ thống điều khiển quá trình công nghệ – SCADA


Đo đạc các thông số của quá trình sản xuất, Giám sát quá trình sản xuất…image002
  • Đo đạc các thông số của quá trình sản xuất
  • Giám sát quá trình sản xuất
  • Điều khiển theo chương trình, điều khiển nhân công
  • Đưa ra các trợ giúp về công nghệ cho người vận hành
  • Cảnh báo sự cố
  • Lưu lại cảnh báo, kết xuất thành các báo cáo 
  • In ấn thành văn bản
  • Cho phép xem các thông số hoạt động qua mạng