Tuổi thọ sản phẩm Scitech cung cấp như sau:

  • Pin NLMT, cáp điện, thanh đỡ 30 năm
  • Inverter > 10 năm
Categories:

Loading...